30 sierpnia 2021

Stypendia- dokumenty

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Informacja dla rodziców dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym

1. Termin składania wniosków dla :

- szkół podstawowych, szkół średnich do dnia 15 września 2021 roku

- kolegium do 15 października 2021 roku

2. Na dzieci z oddziałów przedszkolnych - stypendium nie przysługuje - wniosków nie przyjmujemy.

3. Wnioski należy składać dla uczniów z całej rodziny bez względu na szczebel nauki, tj. szkoły podstawowe, szkoły średnie, publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych – w najbliższej szkole na terenie Gminy Jedlińsk lub w Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk.

Wnioski składa się łącznie dla wszystkich uczniów będących członkami rodziny, bez względu na miejsce pobierania nauki.

4. Do wniosku należy załączyć:

a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie pracownika za dany miesiąc – z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia – niezależnie od rodzaju umowy o zatrudnieniu,

b) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informację

o wysokości:

- przychodu;

- kosztów uzyskania przychodu;

- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

- należnego podatku;

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Ponadto należy przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych, wystawione przez właściwy Urząd Gminy, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub aktualna decyzja podatkowa,

e) kopia aktualnej decyzji ZUS, KRUS itp. ustalająca prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń,

f) inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody, np. umowa wynajmu, dzierżawy itp.

g) w przypadku gdy jeden z członków rodziny studiuje i otrzymuje stypendium – aktualne zaświadczenie z uczelni o jego wysokości,

h) kopię wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie wraz z kopią dokumentu poświadczającego ich faktyczną zapłatę,

5. Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego

tj.: dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.

6. Miesięczny dochód z 1ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

7. Wnioski powinny być podpisane przez rodzica ( w miejscach do tego stosownych).

 

Poniżej dokumenty do pobrania.

Wniosek

Wykaz_wydatków

Klauzula_informacyjna

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/