• Pyrka Iza

 • Rdzanek Katarzyna

Pomoc nauczyciela

 • Chojnacka Iwona

 • Opałka Ewa

 • Podgórzec Grzegorz

Obsługa

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Administracja

Dyrektor

Nauczyciele

Celem i zadaniem szkoły jest:

 • wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym
 • wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich
 • kształtowanie tolerancji
 • uczenie pracy nad sobą
 • kształtowanie otwartości na potrzeby innych
 • wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę
 • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej
 • poznanie szkodliwości środków odurzających i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy
 • opieka nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo
 • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności
 • rozwijanie umiejętności asertywnych
 • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich
 • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego

O nas

 • Janiszewska Wioleta – starszy specjalista

mgr Radosław Kotowicz

godziny przyjęć interesantów

środa 9:00- 12:00

(lub w innym uzgodnionym terminie)

 • Bińkowska Anna – wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący kształcenie,  wychowawca, świetlica

 • Brudnicka Małgorzata – biologia

 • Dudek Katarzyna – język niemiecki

 • Dziura Ryszard – wychowanie fizyczne, technika, geografia, matematyka, wychowawca

 • Filipowska Anna – pedagog, doradztwo zawodowe

 • Karcz Anita  – matematyka , wychowawca

 • Kokosza Paweł – EDB

 • Kosno Maria – przyroda, nauczanie indywidualne, biblioteka

 • Kotowicz Radosław- wychowanie fizyczne, dyrektor szkoły

 • Kucharczyk Dorota – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Kwintal Katarzyna- psycholog

 • Lipiec Angelika – język polski, WOS, historia, wychowawca

 • Lipiec Elżbieta – logopedia, świetlica

 • Nowak Monika – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Ostrek Tomasz – język angielski

 • Paduszek Katarzyna – wychowawca oddziału przedszkolnego

 • Paszkiewicz Anna – język polski, wdż,  wychowawca

 • Prokop Katarzyna - informatyka, świetlica

 • ks. Rokita Tomasz- religia

 • Sadowska Katarzyna - muzyka

 • Salak Justyna - fizyka

 • Sobstyl Bożena – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Wolak Anna - chemia

 • Wolak Emilia–pedagog specjalny

 • Wrońska Anna- nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • Ziółek Katarzyna- wychowawca oddziału przedszkolnego

Nasz zespół

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance
Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/