Media Społecznościowe

                           https://www.facebook.com/jedlanka/
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Przydatne strony

Nasz zespół

 • Bińkowska Anna – wychowanie fizyczne – wychowawstwo klasa VII

 • Brudnicka Małgorzata – biologia

 • Dudek Katarzyna – język niemiecki

 • Dziura Ryszard – wychowanie fizyczne, technika – dyrektor szkoły

 • Filipowska Anna – pedagog, doradztwo zawodowe

 • Karaś Dawid – religia

 • Kokosza Paweł – EDB

 • Kosno Maria – przyroda, rewalidacja, biblioteka- wychowawstwo klasa VIII

 • Kucharczyk Dorota – wychowawstwo klasa II

 • Lipiec Angelika – język polski, WOS, historia – wychowawstwo klasa VI

 • Lipiec Elżbieta – logopeda, świetlica

 • Michalska Barbara – matematyka – wychowawstwo klasa IV

 • Nowak Monika – wychowawstwo klasa III

 • Ostrek Tomasz – język angielski

 • Paduszek Katarzyna – wychowawstwo oddział przedszkolny „Biedronki”

 • Paszkiewicz Anna – język polski, wdż – wychowawstwo klasa V

 • Prokop Katarzyna - informatyka, świetlica

 • Sadowska Katarzyna - muzyka

 • Salak Justyna - fizyka

 • Sobstyl Bożena – wychowawstwo klasa I

 • Wolak Anna - chemia

 • Ziółek Katarzyna – wychowawstwo oddział przedszkolny „Motylki”

mgr Ryszard Dziura

 • Janiszewska Wioleta – referent

 • Kurek Izabela - referent

O nas

Celem i zadaniem szkoły jest:

 • wychowanie kulturalnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym
 • wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich
 • kształtowanie tolerancji
 • uczenie pracy nad sobą
 • kształtowanie otwartości na potrzeby innych
 • wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę
 • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej
 • poznanie szkodliwości środków odurzających i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy
 • opieka nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo
 • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności
 • rozwijanie umiejętności asertywnych
 • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich
 • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego

Nauczyciele

Dyrektor

Administracja

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance