Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pspjedlanka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2022-05-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

Filmy nie posiadają napisów dla osób słabo słyszących i głuchych. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych (atrybut ALT). 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

e-mail: sekretariat@pspjedlanka.pl tel. (48)32-13-082

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Jeżeli potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej skontaktuj się z nami. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe zgłaszającego ( numer telefonu, e-mail), adres internetowy strony, na której znajduje się niedostępna treść oraz sposób kontaktu z osobą zgłaszającą. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji (np. powiększony druk bądź nagranie głosowe).

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne do budynku nie jest wyposażone jest w podjazd dla wózków.  Dla osób na wózkach możliwe jest wejście od sali gimnastycznej. Schody w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma windy ani platform.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku mają szerokość min. 2 metry co umożliwia wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do sali gimnastycznej są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego .W szkole nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani informacji głosowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Parking samochodowy znajduje się na terenie szkoły. Brak oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 11 a) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance  wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Paulę Słowik, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: paula.slowik@cbi24.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

RODO

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance ((Jedlanka 52, 26-660 Jedlińsk, tel. (48) 321-30-82), e-mail: sekretariat@pspjedlanka.pl).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania.

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym
z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych
i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych
i bezpieczeństwo IT, operatorom pocztowym, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole,
a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji.

7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna
z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dokumenty szkolne

Dzwonki

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/