26 maja 2022

Wycieczka do Sejmu RP

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz decyzji Organu Prowadzącego uprzejmie informuję, że otwieramy funkcjonowanie grupy przedszkolnej w PSP im. Braci A. i J. Załuskich w Jedlance od dnia 11 maja 2020 roku. Możliwość uruchomienia zajęć przedszkolnych jest w pierwszej kolejności dedykowana rodzicom, którym praca zawodowa nie pozwala zapewnić opieki dziecku w domu. Dzieci pozostające w domach będą nadal uczestniczyły w zajęciach zdalnych na dotychczasowych zasadach.

Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne. Aby było to możliwe konieczne jest uprzedzenie Dyrektora Szkoły o chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola z co najmniej dziennym wyprzedzeniem (poza dziećmi zgłoszonymi dotychczas) z uwagi na ograniczenia związane z wymaganą przestrzenią w sali zajęć. Dziecko skierowane do przedszkola musi być zdrowe.

Każde dziecko otoczymy należytą opieką.

Dyrektor Szkoły

Ryszard Dziura

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Rodzicu,

• aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia;

• zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

• przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

• nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wtedy wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

• wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

• regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny;

• podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

• zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

W dniu 17 maja 2022 r. uczniowie klasy VI i VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich z Jedlanki uczestniczyli w wycieczce do Sejmu RP w Warszawie.

Grupą opiekowali się: p. Dyrektor Radosław Kotowicz, p. Angelika Lipiec i p. Anna Bińkowska.
Do Sejmu pojechał z nami również p. Wójt Kamil Dziewierz i uczniowie z PSP z Ludwikowa.
Wyjazd ten odbył się dzięki życzliwości Pani Anny Kwiecień, która zaprosiła nasze szkoły na tak ciekawą wycieczkę.

Dzieci miały możliwość zobaczenia Sali Posiedzeń Sejmu, makietę współczesnego kompleksu budynków sejmowych oraz wysłuchali krótkiej prelekcji dotyczącej historii współczesności polskiego parlamentaryzmu. Po wysłuchaniu krótkiego wykładu naszej przewodniczki zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia. Po wyjściu z Sali Posiedzeń wszyscy udali się do Holu Głównego, gdzie obejrzeli pamiątkowe tablice poświęcone nieżyjącym parlamentarzystom. Zwiedzanie Sejmu zakończone zostało w stołówce sejmowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad.

Wizyta w Sejmie RP była ważnym doświadczeniem . W imieniu uczestników wycieczki i całej szkoły bardzo dziękujemy Pani poseł Annie Kwiecień i Panu Wójtowi Kamilowi Dziewierzowi za zaproszenie nas do tak ważnego miejsca.

Dyrektor p. Radosław Kotowicz

Wychowawca p. Angelika Lipiec

Wychowawca p. Anna Bińkowska

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich
w Jedlance

Przydatne strony

to placówka, w której cykl kształcenia trwa 8 lat. Kładziemy nacisk na wychowanie człowieka otwartego na innych i na zmiany we współczesnym świecie, umiejącego współpracować w grupie, wykorzystywać technologie informacyjne, mającego nawyk stałego uczenia się oraz umiejętnie korzystającego z dóbr kultury.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Media Społecznościowe


                           https://www.facebook.com/jedlanka/